Проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

„Кирково“ ООД изпълнява договор по проект BG-RRP-3.004-1929-C01 „Технологична
модернизация в предприятието“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси,
повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи и
оптимизиране на производствената верига в компанията. Ще се повиши технологичната
модернизация на компанията, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и
производствения капацитет, както и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат на
което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията.
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал от периода преди COVID
пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на
производствените процеси с цел разширяване на дейността на компанията. Инвестициите по
проекта са изцяло съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни
вреди“ върху околната среда и ще допринесат за екологичния преход на страната.
Основната проектна дейност е насочена към доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
на модерни технологии и оборудване за производство на продукти с високо качество и
съответстващи на европейските норми и изисквания, като акцентът е насочен към
цифровизация на производствените процеси с оглед разширяване на производствения
капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти и услуги. Като резултат от нея ще се
увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се
осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо
устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата
заетост. Чрез внедрените нови технологии ще се постигне и подобряване на ресурсната
ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за
управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.
Чрез успешното изпълнение на проекта ще се постигне целта на процедурата, която е в
изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент
„Интелигентна индустрия“ на НПВУ.
Общата стойност на проекта е 1 345 000,00 лв., от които 672 500,00 лв. безвъзмездно
финансиране.
Дейностите стартираха на 10.04.2023 г. и следва да приключат по договор на 10.04.2024 г.