Националния план за възстановяване и устойчивост

„КИРКОВО“ ООД приключи успешно изпълнението на дейностите по проект по
договор BG-RRP-3.004-1929-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с
финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за
възстановяване и устойчивост.
Проектът има за цел повишаване на ефективността на производствените процеси,
повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи и
оптимизиране на производствената верига в компанията. Повиши се технологичната
модернизация на компанията, което доведе до повишаване на конкурентоспособността и
производствения капацитет, както и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат на
което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията. Очакваният
ефект е възстановяване на икономическия потенциал от периода преди COVID пандемията и
създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси
с цел разширяване на дейността на компанията. Инвестициите по проекта са изцяло
съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната
среда и ще допринесат за екологичния преход на страната.
По проекта беше доставено, монтирано и въведено в експлоатация модерно
оборудване за производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските
норми и изисквания, като акцентът бе насочен към цифровизация на производствените
процеси с оглед разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на
предлаганите продукти и услуги. Като резултат ще се увеличи потенциала за производство и
износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно,
ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект
за предприятието и увеличаване на трудовата заетост. Чрез внедрените нови технологии ще
се постигне и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и
качество на продуктите, добри системи за управление и за прилагане на нови бизнес модели
и практики.
Чрез успешното изпълнение на проекта се постига и целта на процедурата, която е в
изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент
„Интелигентна индустрия“ на НПВУ.
Дейностите стартираха на 10.04.2023 г. и приключиха успешно на 10.04.2024 г.