„КИРКОВО“ ООД ще участва в следните събития през 2022г:

 

 


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Кирково“ ООД успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на “Кирково” ООД“

Приключи успешно изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.040-0587-C01 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на “Кирково” ООД и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат, на който ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията. Успешното реализиране на проекта даде възможност за внедряване на технологии за оптимизиране и подобряване на производствените и технологични процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Основната проектна дейност бе насочена към доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на модерни технологии и оборудване за производство на продукти с по-високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания, както и доставката на мотокар и електрокар. Като резултат от нея се увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост. Чрез внедрените нови технологии се постигна и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за управление и логистика, прилагане на нови бизнес модели и практики.

О Б Я В А

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-101 / 01.07.2021 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за компресиран природен газ /КПГ/ с авторемарке (трейлър), площадков газопровод и газова инсталация за отопление и технологични нужди на производствени помещения“ в поземлен имот с идентификатор 36926.3.1 по КККР на с.Кирково, община Кирково, област Кърджали с възложител „Кирково“ ООД. 

 

О Б Я В А

за инвестиционно предложение

от КИРКОВО ООД, 

със седалище и адрес на управление: с. Кирково, ПК 6884, община Кирково, ул. Димитър Благоев 29

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че КИРКОВО ООД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 250 kW на покрива на СГРАДИ с идентификатори 36926.3.1.3 и 36926.3.1.16 по КК на село КИРКОВО и прилежащи терени в УПИ I, кв.  23 по ПУП на с. КИРКОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36926.3.1 по КК на КИРКОВО, община КИРКОВО

 

  1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за изграждане на нова ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 250 kW.

Фотоволтаична централа ще се разположи върху покриви на съществуващи сгради с идентификатор 36926.3.1.3 и 36926.3.1.16 по КК на село КИРКОВО.

Общият пиков капацитет на централата ще бъде 249,99 kWp, а произведената електрическа енергия – около 317 MWh/годишно.

Системата ще се състои от общо 614 броя фотоволтаични модула, всеки един с мощност 390Wp. Фотоволтаичните модули ще се монтират на метална конструкция следвайки наклона на покривите на сградите.

 

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.


«Кирково» ООД изпълнява проект за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на компанията

 

«Кирково» ООД изпълнява договор по проект BG16RFOP002-2.040-0587-C01 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на „Кирково“ ООД и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат, на което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на компанията.

Успешното реализиране на проекта ще даде възможност да подобряване на производствения си капацитет компанията, която има за цел да се наложи като конкурентен производител на европейския и световен пазар на хидравлични и пневматични елементи, като предлага пълен набор от дейности и услуги с високо качество и оптимална себестойност.

Компанията ще има възможност да подобри производствения си капацитет като модернизира производствената си дейност за изработката на хидравлични и пневматични елементи и разнообрази продуктовата си гама. Това ще доведе до планирано постепенно повишаване на експортния капацитет (износ), подобряване на ресурсната и енергийната ефективност и намаляване на използваните суровини.

Внедряването в дейността на компанията на новото технологично оборудване ще повиши значително капацитетът за работа на фирмата, тя ще има възможност да обслужва по-голям брой клиенти, като времето за изпълнението на услугите ще бъде значително оптимизирано. Новото, модерно оборудване, заложено за закупуване по проекта, е взаимно допълващо се, така че процесът да стане абсолютно автоматизиран. Чрез оборудването ще се минимизира процента на използването на ръчен труд, като същевременно ще има възможност за прецизна и фина обработка, и кратки срокове на изпълнение. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет, енергийната ефективност, гарантирано качество на продуктите и елементите, и подобрение на условията на труд в компанията, както и до откриването на нови работни места.

Общата стойност на проекта е 1 615 000,00 лв., от които 823 650,00 лв. европейско и 145 350,00 лв. национално съфинансиране.

Дейностите стартираха на 07.12.2020 г. и следва да приключат по договор на 07.12.2021г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на договор по проект BG16RFOP002-2.040-0587-C01 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване с обособени позиции, както следва:

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 615 000,00 лв.

Краен срок за приемане на офертите: 22.04.2021 г.

 

Документацията по процедурата може да видите ТУК.


Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Цел на проекта :  Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Административен договор за предоставяне на БФП:  BG16RFOP002-2.077-0190-C01,

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, по процедура BG16RFOP002-2.077  Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на бенефициент „КИРКОВО“ ООД       ЕИК: 818021746

Дата на стартиране 14.01.2021 г.    Продължителност – 3 месеца.

 

Стойност на бюджета в лева:       Общо 150 000.00 лв, от които

Финансиране от ЕС-ЕФРР:  127 500.00 лв, национално финансиране: 22 500.00лв

 

Очаквани резултати и ефекти от проекта:


„Кирково“ ООД успешно приключи изпълнител по проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“

 Приключи успешно изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.033-0006-C01 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД. Успешното реализиране на основната проектна дейност – закупуване на роботизирана система за заваряване, ще даде възможност за внедряване на технологии за оптимизиране и подобряване на производствените процеси и производствената верига, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи. Това ще повиши производствения капацитет на компанията, ще осигури ефективно и ефикасно използване на ресурсите за производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания. Като краен резултат ще се увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.

               Чрез успешното си приключване проекта ще допринесе за изпълнението на заложената цел №1 на СВОМР на територията на МИГ Кирково-Златоград за „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика“, като това ще подобри работата на МСП на територията на МИГ Кирково и Златоград. Очаква се подобряване на производствения капацитет, конкурентоспособността и експортния потенциал на МСП на териториите на МИГ-а, с което ще се подобри стопанския климат и устойчивостта на предприятията и ще се повиши заетостта и доходите на населението в региона. Като цяло ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград.


«Кирково» ООД стартира изпълнението на проект за подкрепа на МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград

 

«Кирково» ООД стартира изпълнение на договор по проект BG16RFOP002-2.033-0006-C01 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът има за цел да повиши производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД. Чрез реализацията му ще постигне подобряване на пазарното присъствие на МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград, оптимизиране на производствените процеси и нарастване на производствения капацитет на тези предприятия.

Успешното реализиране на проекта ще даде възможност за внедряване на технологии за оптимизиране и нарастване на общите производствени инвестиции чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Основната проектна дейност е насочена към доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерни технологии и оборудване за производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания.

Като резултат от нея ще се увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.

Чрез успешното изпълнение на проекта ще се постигне заложената цел №1 на СВОМР на територията на МИГ Кирково-Златоград за: „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика”.

В резултат на успешното изпълнение на дейностите по проекта се очаква подобряване на производствения капацитет, конкурентоспособността и експортния потенциал капацитета на МСП на териториите на МИГ, с което ще се подобри стопанския климат и устойчивостта на предприятията и ще се повиши заетостта и доходите на населението в региона.

Обща стойност на проекта 370 180.00 лв., от които 283 187.70 лв. европейско и 49 974.30 лв. национално съфинансиране.

Дейностите стартираха на 10.06.2019 г. и следва да приключат по договор на 10.06.2020 г.


 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор по проект BG16RFOP002-2.033-0006-C01 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кирково“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване“.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 370 000,00 лв.

Краен срок за приемане на офертите: 23.08.2019 г.

 

Документацията по процедурата може да видите ТУК.